МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ на 2018/2019 н.р.

Учнівської організації самоврядування

Харківської загальноосвітньої школи № 78

Забезпечити реалізацію концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.
Сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними рисами характеру, світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.
Організувати роботу з громадської освіти з застосуванням та усвідомленням понять: держава, громадянське суспільство, етнос, рід, народність, нація.
Зробити життя шкільного учнівського колективу багатим і захоплюючим, повноцінним і різноманітним. Створення в ньому комфортного середовища для розвитку особистості.
Сформувати знання правової культури, поваги до законів України, почуття громадської відповідальності.
Розвивати почуття громадської гідності, громадської мужності, громадської діловитості.
Сформувати культуру життєвого самовизначення. Забезпечити духовне становлення особистості учня, створення умов для його самореалізації у різних видах творчої праці, задоволенням його потреб та інтересів.
Формування дбайливого відношення до школи, прагнення зробити її красивою, затишною, зберегти і примножить її традиції.

Положення

про шкільну організацію самоврядування

учнів Харківської Загальноосвітньої школи № 78

Мета існування організації: формування та розвиток самостійностіучнів, прищеплення любові до рідної школи , виховання патріотизму. Шкільна організація виховує учнів в дусі свідомого ставлення до праці та навчання, формує духовну культуру, неприйняття всього стороннього суспільній моралі, сприяє всебічному розвитку особистості, формує активну громадську позицію.

Принципи діяльності організації.

- суспільно –корисний характер;
- самодіяльність та ініціатива учнів;
- демократизація.

Особливості діяльності шкільної організації самоуправління

- співробітництво учнів та вчителів;
- шкільна організація є опорою педагогічного колективу у вихованні учнів;
- об’єднання зусиль учнів та вчителів для рішення проблем в межах районної діяльності, інтересів, історико - культурних традицій;
- соціалізація школярів, залучення їх до керування школою шляхом участі у місцевому самоврядуванні;
- розробка комплексно-цільових програм для практичної діяльності школярів.
Членство шкільної організації:
членом шкільної організації самоврядування є кожний учень ХЗОШ № 78
Закони дитячої організації
Члени організації шкільного самоврядування повинні:
-любити свою Батьківщину;
-любити свою школу, поважати старших, вчителів;
-члени організації повинні старанно вчитися, бути дисциплінованими;
-свідомо та поважно ставитись до праці;
-бути відданими друзями, чуйними товаришами;
-бути чесними та відповідальними, берегти гідність школи
-своїми справами та вчинками підвищувати авторитет організації, завжди діяти, як підказує гідність.

Урочиста обіцянка учня,що вступає до шкільної організації самоврядування

„Я, ... , котрий вступає до шкільної організації самоврядування учнів школи , перед лицем своїх однокласників, вчителів і наставників урочисто обіцяю: прикладати зусилля для оволодіння знаннями, любити свою школу, дотримуватись всіх законів організації, бути порядним, чесним, самокритичним, стати гідним громадянином своєї Батьківщини.”
Заохочення та стягнення
Учню, який відзначився у навчанні та суспільно - корисній праці, рішенням Ради школи можуть бути присуджені різноманітні види заохочення.
До учнів, які порушують закони та правила шкільної організації самоврядування ХЗОШ №78 вживають таке покарання: розгляд їх вчинків на зборах організації самоврядування та взаємопошук шляхів вирішення проблемних ситуацій.
Структура організації
Найвищим органом шкільної організації самоврядування учнів є обраний таємним голосуванням «президент» . Його обирають з числа найкращих учнів, найбільш активних, дисциплінованих, тих,хто користується серед своїх товаришів авторитетом і довірою.
Претенденти на пост президента школи розробляють власні програми роботи,з якими можуть ознайомитись всі учні школи непізніше, ніж за тиждень до виборів президента.
В обов’язки президента школи входить:загальне керівництво шкільною організацією самоврядування учнів, планування роботи,координація діяльності міністерств,здійснення взаємозв’язку міжорганами учнівського самоврядування та адміністрацією школи, безпосереднє вирішення проблем з директором школи.
Найпершими помічниками в роботі президента шкільної організації самоврядування учнів є віце-президенти молодшої (1-4 кл.),середньої (5-8 кл.) та старшої (9-11кл.) автономій.Кожен з них обирається таємним голосуванням і виконує такіж обов’язки, щой президент школи.
Законодавчими і водночас виконавчими органами в цій системі є мерії молодшої, середньої та старшої автономії. Всклад кожної з вище перерахованих мерій входять на рівних правах прем’єр-міністри навчальних ,правових, екологічних, спортивних міністерств, а також міністерства культури і здоров’я, друку та милосердя.
Прем’єр - міністри керують відповідними міністерствами і разом з віце-президентами тамерією вирішують коло питань,що стосуються сфери життя учнівського колективу.

Постійні міністерства

У шкільну організацію самоврядування учнів ХЗОШ № 78 входять сім міністерств.

1. Правове міністерство

На чолі правового міністерства стоїть прем’єр-міністр, який керує роботою міністерства за допомогою радниківз правових питань із кожного класу . Разом вони впроваджують Декларацію про права та обов’язки учнів школі, слідкують за чітким виконанням положень Декларації, регулюють взаємовідносини між вчителямита учнями.

2. Навчальне міністерство

Керує навчальним міністерством прем’єр-міністр.Йому підпорядковуються радники з навчальних питань із кожного класу,які всі свої зусилля спрямовують на підвищення рівня успішності, розвитку наукової діяльності учнів.

3. Спортивне міністерство

Головою спортивного міністерства є прем’єр-міністр, якому підпорядковуються радники з спортивних питань із кожного класу. Разом вони організовують та проводять спортивні змагання між класами, загальношкільні турніри, спартакіади, Малі олімпійські ігри, що пропагують здоровий спосіб життя.

4. Екологічне міністерство

На чолі екологічного міністерства стоїть прем’єр-міністр. У міністерство також входять радники із кожного класу, які сприяють підвищенню рівня екологічних знань учнів.

5. Міністерство культури і здоров’я

Керує міністерством прем’єр-міністр, якому підпорядковуються радники з кожного класу. Міністерство культури і здоров’я приймає участь у організації позакласних та позашкільних заходів, проводить інтелектуальні ігри, заходи відпочинку, дискотеки, сприяє організації та проведенню конкурсів, виступів художньої самодіяльності, зустрічей з відомими діячами культури, медичними працівниками.

6. Міністерство милосердя

Міністерство милосердя очолює прем’єр-міністр, який разом із радниками класів організовує і проводить акції милосердя, допомоги ветеранам, малозабезпеченим сім’ям школи.

7. Міністерство друку

Голова міністерства друку ійого помічники видають шкільні стіннівки, інформаційні бюлетені, вернісажі та конкурси малюнків об’яви та оголошення, готують радіопередачі, оперативно інформують про рішення шкільної організації самоврядування.

Структура учнівського

самоврядування класу

Найменшою ланкою учнівського самоврядування є актив класу на чолі з мером. На пост мера можуть претендувати активні, дисципліновані учні, які користуються повагою і авторитетом у класі і які розробили свої програми та ознайомили клас з ними не пізніше, ніж за тиждень до виборів.
Вибори відбуваються урочисто, де кожен учень таємним голосуванням обирає того кандидата, якоговін вважає гідним цієї посади.
Меру підпорядковуються радники, які, як було зазначено вище, захищають свої програми перед учнями класу.

У класі , за аналогією до шкільної організації самоврядування

ХЗОШ № 78 існують комісії:

- навчальна комісія;
- правова комісія;
- комісія культури та здоров’я;
- екологічна комісія;
- комісія милосердя ;
- спортивна комісія;
- комісія друку.

Структура і завдання комісій

1. Навчальна комісія

До її складу входять учні, які досягли високих успіхів у навчанні та можуть бути своєрідними наставниками для невстигаючих.

Завдання комісії:

–організація різноманітних вікторин, ігор, наукових конференцій;

–сприяння навчальному процесу;

–проведення роз’яснювальної роботи серед учнів, які навчаються на низькому та достатньому рівні;

–сприяння підвищенню рівня встигаємості школярів.

2. Правова комісія

До її складувходять учні (5-6 чоловік), які є взірцем для інших в дисципліні та правовій грамотності.

Завдання комісії:

–попередження правопурешень в класі;

–проведення тематичних виховних годин спілкування, диспутів, лекцій;

–попередження і регулювання взаємовідносин, конфліктів між вчителями та учнями.

3. Комісія культури і здоров’я

До складу комісії входять учні, які в позаурочний час ведуть активне культурне життя (відвідують музичні школи, хореографічні колективи, клуби за інтересами).

Завдання комісії:

–підготовка і проведення конкурсів для колективу класу;

–заохочення учнів до участі в цих заходах;

–відвідування театральних вистав, музеїв, виставок;

–організація зустрічей з діячами культури.

4. Екологічна комісія

До її складу входять учні, для яких екологічний стан району, рідного місця має велике значення.

Завдання комісії:

–роз’яснення причин забруднення навколишнього середовища;

–організація і проведення тематичних виховних годин, показ фільмів і діафільмів, бесід та дискусій з питань екології;

–організація екскурсій на природу, на різноманітні підприємства з метою порівняння корисного зі шкідливим та з’ясування можливостей уникнення екологічних катастроф.

5. Комісія милосердя

До її складу входять учні, яким не байдужа участь і життя людей, які потребують допомоги та співчуття.

Завдання комісії:

–привітання пенсіонерів виготовленими саморобками, листівками;

–надання малозабезпеченим сім’ям посильної допомоги;

–підтримка учнів класу, які потребують допомоги.

6. Спортивна комісія

До її складу входять учні, які захоплюються спортом, відвідують спортивні гуртки та секції, мають високі досягнення на цьому поприщі.

Завдання комісії:

–підвищення фізичного рівня розвитку та покращення здоров’я учнів класу;

–ведення роз’яснювальонї роботи проти куріння, алкоголізму, наркоманії та пропаганда здорового способу життя;

–організація і проведення спортивних змагань, запис дітей до спортивних шкіл.

7. Комісія друку.

До її складу входять 5-6 учнів, які мають здібності до малювання, креслення.

Завдання комісії:

–висвітлення усіх заходів, проведених кожною із комісій;

–випуск стенду „Класний куточок”;

–привітання мешканців мікрорайону із святом за допомогою стіннівок.

/Files/images/samovryaduvannya/img264.jpg


Кiлькiсть переглядiв: 261